Regulamin sklepu: artysta Viola Bąbol Art

Niniejszy regulamin (w dalszej części jako Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów produktów wystawionych w sklepie internetowym violababol.com

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Firma Wioleta Bąbol Art nip 7141997832 21-150 Kock ul.Sienkiewicza 8
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.violababol.com
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik– podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.
 5. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 6. Usługi prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Umowa prowadzenia konta – umowa zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, na mocy której Spółka świadczy Użytkownikowi Usługę prowadzenia konta.
 8. Sprzedający – podmiot, z którym Spółka zawarła umowę pośrednictwa w zakresie sprzedaży Produktów. Szczegółowe dane Sprzedającego znajdują się na stronie www.violababol.com/kontakt
 9. Klient – podmiot zainteresowany złożeniem Zamówienia, jak również podmiot składający Zamówienie oraz zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży.
 10. Produkt– każdy produkt opisany i oznaczony Ceną w Sklepie internetowym.
 11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym, w której zawarciu pośredniczy Firma.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu za pośrednictwem Firmy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 13. Cena – pieniężna wartość Produktu ze zwolnionym podatkiem VAT
 14. Potwierdzenie realizacji zamówienia – informacja wysłana do Klienta przez Sprzedającego za pośrednictwem Firmy, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji, potwierdzająca rodzaj Produktu, Cenę oraz koszty dostawy Produktu

UMOWA PROWADZENIA KONTA

  1. Celem złożenia Zamówienia Klient może skorzystać z Usługi prowadzenia konta.
  2. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej violababol.com
  3. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Klienta.
  5. Dokonanie przez Klienta dezaktywacji Konta jest równoznaczne z utratą możliwości dokonywania zakupów Produktów.
  6. Firmie przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w następujących przypadkach: a) ujawnienia przez firmę okoliczności podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta działań sprzecznych z prawem, b) nieskorzystania przez Użytkownika z Konta przez okres 3 miesięcy.
  7. Firma poinformuje Użytkownika o planowanej dezaktywacji Konta z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  8. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

ZAMÓWIENIE

 1. Klient zainteresowany złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na Konto, a następnie dodać wybrany Produkt do koszyka oraz nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie Zamówienia.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Spółka przesyła Klientowi informację o otrzymaniu Zamówienia oraz niniejszy Regulamin.
 3. W przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane Sprzedający za pośrednictwem Spółki przesyła do Klienta Potwierdzenie realizacji zamówienia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamieszczona w Sklepie internetowym informacja o Produkcie wraz z Ceną nie stanowi ofert w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert Sprzedającemu.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie realizacji zamówienia.
 3. Klient może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew online za pośrednictwem systemu umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych oraz płatność na konto bankowe.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem paypal.
 3. Sprzedający wystawia klientowi rachunek.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi do 10 dni od Potwierdzenia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 2 (w terminie 14 dni od dnia Potwierdzenia realizacji Zamówienia) Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, a w przypadku gdy Klientem jest Konsument – 30 dni.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument wraz z Produktem otrzymuje pisemne potwierdzenie sprzedaży dzieła.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.

KOSZTY PRZESYŁKI

Informacja o sposobie, terminie oraz wysokości kosztów przesyłki podawana jest każdorazowo w opisie Produktu zamieszczonym w Sklepie internetowym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej violababolart@gmail.com
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedający prześle Konsumentowi  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: violababolart@gmail.com
 7. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: Wioleta Bąbol art  21-150 Kock ul.Sienkiewcza 8 Polska
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania obrazu.
 11. Zwracany Produkt należy odesłać Sprzedającemu na adres podany  w sekcji kontakt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt  przed upływem terminu 14 dni.
 12.  Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym między innymi w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do artysty za pośrednictwem poczty na adres: Wioleta Babol art ul Sienkiewicza 8 21-150 Kock oraz w formie elektronicznej na adres: violababolart@gmail.com lub telefonicznie pod numer: +48 661 536 899

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez artystę zgłoszenia reklamacji.

 1. W przypadku gdy sprzedany Produkt ma wady Klient może skorzystać z następujących uprawnień:

a) żądania  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądania wymiany Produktu na Produkt wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem  jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową sprzedaży Klient może zgłaszać do Sprzedającego. Dane Sprzedającego, pod które można zgłaszać reklamacje związane z Umową sprzedaży znajdują się w zakładce kontakt na stronie violababol.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz fakultatywnie adres e-mail lub  telefon kontaktowy).
 3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Wadliwy Produkt uprzejmie prosimy odsyłać na adres Sprzedającego podany w opisie Produktu w zakładce Zwroty i reklamacje.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością Produktu, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

DANE OSOBOWE

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia Konta,  realizacji Umowy sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Wioleta Bąbol art nip 7141997832 ul. Sienkiewicza 8 21-150 Kock;
 2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli weryfikacji;
 3. ma prawo wystąpienia  do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych;
 4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne;
 5. Dane osobowe Klienta udostępniane są Sprzedającemu, z którym została zawarta Umowa sprzedaży, jak również firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia, w tym firmie kurierskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się firma to: Komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe założenia Konta, przeglądanie Produktów oraz składanie zamówień.
 2. Użytkownik/Klient zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej violababol.com
 4. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikiem/Klientem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu. Użytkownik/Klient ma możliwość porozumiewania się ze Spółką lub Sprzedającym za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie prawo polskie.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.
 7. Promocje ogłaszane na stronie lub w innych mediach nie sumują się.
Share This

Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij